WindowsXPのUpdate(自動更新)エラーログ場所(WindowsUpdate.log)

WindowsXPのUpdate(自動更新)エラーログ場所(WindowsUpdate.log)

WindowsXPのUpdate(自動更新)のエラーログの場所(WindowsUpdate.log)

■OS

WindowsXP

■WindowsXPのUpdateのエラーログの場所(WindowsUpdate.log)

C:¥WINDOWS¥WindowsUpdate.log